آموزش برند سازی

 • 01- Branding – Introduction برند سازی – معرفی
 • 02- Branding – What is branding برند سازی – برندینگ چیست
 • 03- Branding – Brand Elements برند سازی – عناصر برند
 • 04- Branding – Brand Identity - برند سازی
 • 05- Branding – Brand Strategy - برند سازی
 • 06- Branding – Brand Marketing - برند سازی
 • 07- Branding – Brand Touchpoints - برند سازی
 • 08- Branding – Types of Branding برند سازی
 • 09- Branding – Start a Branding Project - برند سازی
 • 10- Branding – ReBranding - برند سازی
 • 11- Branding – Brand Styles - برند سازی
 • 12- Branding – 2nd Season Introduction - برند سازی
 • 13- Branding – برند سازی - لوگو چیست؟
 • 14- Branding – Logo Design Techniques - برند سازی
 • 15- Branding – Using Logo Makers - برند سازی
 • 16- Branding – Font Sources برند سازی
 • 17- Branding – Icon برند سازی
 • 18- Branding – Vector برند سازی
 • 19– Branding – Mockup برند سازی
 • 20- Branding – Image برند سازی
 • 21- Branding Project - پروژه مکمل برند سازی
 • 22- Golden Ratio - تناسب طلایی

دانلود سلاید های صنف برند سازی

 

01

No Slide

02

What is branding

03

Branding Elements?

04

Brand Identity

05

Brand Strategy 

06

Brand Marketing

07

Brand Touchpoints

08

Types of Branding

09

Start branding project

10

Re-Branding

11

Brand Design Styles

12

No Slide