آموزش گرافیک دیزاین

از صفر تا سطح حرفه ای

 • 00- Course Introduction / معرفی کورس
 • 01- Introduction to Graphic Design / معرفی با گرافیک دیزاین
 • 02- What is Graphic Design? / گرفیک دیزاین چیست؟
 • 03- “Line” Graphic Element #1 /عنصر اول گرافیک "خط"
 • 04- “Color” Graphic Element #2 / "رنگ" عنصر دوم گرافیک
 • 05- “Shape” Graphic Element #3 / "شکل" عنصر سوم گرافیک
 • 06- “Texture” Graphic Element #4 / "تکسچر" عنصر چهارم گرافیک
 • 07- “Space” Graphic Element #5 / "فضا" عنصر پنجم گرافیک
 • 08- “Form” Graphic Element #6 / "فورم" عنصر ششم گرافیک
 • 09- “Typography” Graphic Element #7 / "تایپوگرافی" عنصر دوم گرافیک
 • 10- Design Principles / قوانین دیزاین
 • 11- “Contrast” Design Principles #1 / "کانترست" قانون اول دیزاین
 • 12- “Hierarchy” Design Principles #2 / "هایرارکی" قانون دوم دیزاین
 • 13- “Alignment” Design Principles #3 / "آلاینمنت" قانون سوم دیزاین
 • 14- “Balance” Design Principles #4 / "بالانس" قانون چهارم دیزاین
 • 15- “Proximity” Design Principles #5 / "پراکسیمیتی" قانون پنجم دیزاین
 • 16- “Repetition” Design Principles #6 / "رپیتیشن یا تکرار" قانون ششم دیزاین
 • 17 “Simplicity” Design Principles #7 سیمپلیسیتی قانون هفتم دیزاین
 • 18 “Function” Design Principles #8 / فنکشن قانون هشتم دیزاین

دانلود سلاید های کورس گرافیک دیزاین

 

00

Course Introduction

معرفی کورس

01

Introduction to Graphic Design 

معرفی با گرافیک دیزاین

02

What is Graphic Design?

گرفیک دیزاین چیست؟

03

“Line” Graphic Element #1

عنصر اول گرافیک “خط”

04

“Color” Graphic Element #2 

“رنگ” عنصر دوم گرافیک

05

“Shape” Graphic Element #3 

“شکل” عنصر سوم گرافیک

06

“Texture” Graphic Element #4 

“تکسچر” عنصر چهارم گرافیک

07

“Space” Graphic Element #5

“فضا” عنصر پنجم گرافیک

08

“Form” Graphic Element #6

“فورم” عنصر ششم گرافیک

09

“Typography” Graphic Element #7

“تایپوگرافی” عنصر دوم گرافیک

10

Introduction to Design Principles

معرفی به قوانین دیزاین

11

“Contrast” Design Principle #1

کانترست – فانون اول دیزاین

12

“Hierarchy” Design Principle #2

هایرارکی – قانون دوم دیزاین

13

“Alignment” Design Principle #3

آلاینمنت – قانون سوم دیزاین

14

“Balance” Design Principle #4

بالانس – قانون چهارم دیزاین

15

“Proximity” Design Principle #5

پروکسیمیتی – قانون پنجم دیزاین

16

“Repetition” Design Principle #6

زپیتیشن – قانون ششم دیزاین

17

“Simplicity” Design Principle #7

سیمپلیسیتی – قانون هفتم دیزاین

18

“Function” Design Principle #8

فنکشن – قانون هشتم دیزاین