پروژه های فتوشاپ

 

  • Photoshop Projects - شروع صنف پروژه های فتوشاپ
  • Billboard Design – پروژه دیزاین بل بورد در فتوشاپ
  • Brochure Design Part 1 - دیزاین بروشوردر فتوشاپ قسمت اول
  • Brochure Design Part 2 دیزاین بروشوردر فتوشاپ قسمت دوم
  • Company Profile Cover Design – پروژه دیزاین کاور کمپنی پروفایل
  • Facebook Cover Photo Design – فیسبوک کاور دیزاین
  • Flyer Design – پروژه دیزاین یک فلایر
  • CV Design | دیزاین سی وی

دانلود مواد درسی

 

پروژه دیزاین بل بورد

پروژه دیزاین بروشور

پروژه دیزاین کاور کمپنی پروفایل

پروژه دیزاین کاور فیسبوک

پروژه دیزاین یک فلایر