پروژه های الستراتور

 

  • مقدمه برای شروع پروژه های الستراتور
  • یک پروژه رومانتیک در الستراتور نور و سایه
  • پروژه دیزاین ابسترکت بک گراوند
  • پروژه طراحی وکتور یک منظره طبیعی در الستراتور
  • پروژه طراحی گل در الستراتور
  • پروژه ساختن ایکن ها در الستراتور

دانلود مواد درسی

 

پروژه دیزاین الستریشن نور و سایه