آموزش فتوشاپ 2020

از صفر تا سطح حرفه ای

 • 1- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – دانلود و انستال
 • 2- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – معرفی با انترفیس
 • 3- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – ساختن پروجکت جدید
 • 4- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – معلومات اساسی در مورد هر عکس
 • 5- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – لایه ها بخش اول
 • 6- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – لایه ها بخش دوم
 • 7- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – لایه ها بخش سوم
 • 8- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – استایل و ادجستمنت
 • 9- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – طریقه های مختلف سلکشن بخش اول
 • 10- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – طریقه های مختلف سلکشن بخش دوم
 • 11- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – ماسک کردن و انواع آن
 • 12- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ –پروژه اول پوستر عید مبارک
 • 13- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار با ادجستمنت ها به طور کامل بخش اول
 • 14- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار با ادجستمنت ها به طور کامل بخش دوم
 • 15- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – تغیر رنگ در فتوشاپ
 • 16- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار با شیپ ها بخش اول
 • 17- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار با شیپ ها بخش اول
 • 18- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – تایپ فارسی در فتوشاپ و منبع برای دانلود فونت
 • 19- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار با تایپوگرافی بخش اول
 • 20- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار با تایپوگرافی بخش دوم
 • 21- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – پروژه دوم پوستر برای یک شرکت
 • 22- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – بلندینگ مودها
 • 23- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – فیلترهای فتوشاپ
 • 24- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار به روی جلد و صورت انسان بخش اول
 • 25- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار به روی جلد و صورت انسان بخش دوم
 • 26- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار به روی جلد و صورت انسان بخش سوم
 • 27- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – کار به روی جلد و صورت انسان بخش چهارم
 • 28- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – لکویفای فبلتر
 • 29- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – حذف یک ابجکت از تصویر
 • 30- Photoshop CC 2020 – آموزش فتوشاپ – طریقه ذخیره و خروجی گرفتن از فتوشاپ

دانلود مواد درسی