آموزش الستراتور 2020

از صفر تا سطح حرفه ای

 • 1- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش اول – معرفی کورس
 • 2- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش دوم – دانلود و انستال الستراتور
 • 3- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سوم – ساخت پروژه جدید و ذخیره سازی داکیومنت
 • 4- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش چهارم – معرفی کامل با محیط کار الستراتور
 • 5- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش پنجم– معرفی با آرتبوردها
 • 6- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش ششم – رسم شکل ها در الستراتور
 • 7- Adobe Illustrator CC 2020 – RGB, HSB, CMY – آموزش الستراتور بخش هفتم – آشنایی با سیستم های رنگ
 • 8- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش هشتم – کار با سواچ
 • 9 Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش هشتم – ساختن گروپ رنگ از یک تصویر
 • 10- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش دهم – چگونه رنگ ها را با هم استفاده کنیم
 • 11- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش یازدهم – کار با رنگ های گردینت
 • 12- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش دوازدهم – معرفی کامل با استروک ها
 • 13- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سیزدهم – اپیرنس پنل
 • 14- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش چهاردهم – افکت ها در الستراتور
 • 15- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش پانزدهم – ابزار پنسل و رسامی در الستراتور
 • 16- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش شانزدهم – تمرین با پنسل
 • 17- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش هفدهم – رنگ آمیزی
 • 18- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش هژدهم – ابزار کمکی برای رسامی در الستراتور
 • 19- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش نوزدهم – سه حالت رسم در الستراتور
 • 20- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیستم – استفاده از ابزار قلم یا پن تول در الستر
 • 21- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست یکم – پروژه اول کار با قلم
 • 22 Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست دوم – ابزار رسم اشکال منحنی
 • 23- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست سوم – چند ابزار ضروری برای ادیت وکتور
 • 24 - Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست چهارم – سیمتریک دیزاین
 • 25- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور- بخش بیست پنجم – کانسنتریک سیمتری
 • 26- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست ششم – دیزاین یک مندلا
 • 27- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست هفتم – طریقه درست کار با عکس در الستراتور
 • 28- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست هشتم – طریقه درست ترس کردن عکس
 • 29- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش بیست نهم – استفاده از برش ها قسمت اول
 • 30- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی ام– استفاده از برش ها قسمت دوم
 • 31- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و یکم – استفاده از برش ها قسمت سوم
 • 32- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و دوم – کار با تایپ قسمت اول
 • 33- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و سوم – کار با تایپ قسمت دوم
 • 34- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و چهارم – کار با تایپ قسمت سوم
 • 35- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و پنجم – کار با تایپ قسمت چهارم
 • 36- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و ششم – کار با تایپ قسمت پنجم
 • 37- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و هفتم – کار با تایپ قسمت ششم
 • 38 - Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و هشتم – کار با تایپ قسمت هفتم
 • 39- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش سی و نهم – انواع ماسک در الستراتور
 • 40- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش چهلم– تغیر رنگ در الستراتور

دانلود مواد درسی

 

مواد درسی قسمت شانزدهم

مواد درسی قسمت بیستم